ร้อยเอ็ด/…. ตร.สภ.โพนทอง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมปชช.ป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล

ร้อยเอ็ด/….
ตร.สภ.โพนทอง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมปชช.ป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร ผกก. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ บัวเทิง รองผกก.ป พ.ต.ท.วิเศษ สังขพัฒน์ สวป.ร.ต.อ.สุรพล บุตรพรหม รองสวป. สภ.โพนทอง พร้อมด้วยสมาชิก อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม

หลักการและเหตุผล นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)และมีความสอดคล้องรองรับ กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
พ.ต.อ.สมพาน มุทาพร ผกก.สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอ็ด.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล 2.สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน/องค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม 3.ส่งผลให้การปฎิบัติงานของสถานีตำรวจ สภ.โพนทอง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน