จังหวัดพังงา จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา (ทีม CDCU) รุ่นที่ 2 ร่วมปฏิบัติงานโควิด 19 @ สมุทรสาคร

จังหวัดพังงา จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา (ทีม CDCU) รุ่นที่ 2 ร่วมปฏิบัติงานโควิด 19 @ สมุทรสาคร วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์2564 เวลา 12.00 น.

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สาธารณสุขอำเภอ บุคลากรสาธารณสุข ร่วมให้กำลังใจและจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา(รุ่นที่ 2 ) เพื่อร่วมปฏิบัติงาน โควิด 19 @ สมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564-วันที่ 3 มีนาคม 2564 และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ ต้องกลับมากักตัว จำนวน 14 วัน ทั้งนี้ โดยจัดส่งทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit : CDCU) ประกอบด้วย

1.นางนงนุช จตุราบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สสจ.พังงา
2.นายโอภาส คันธานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.พังงา
3.นายรังสรรค์ เตี่ยวสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ตะกั่วป่า
4.นายสราวุธ หิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ท้ายเหมือง
5.นายฤทัย เร็วเรียบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นบปริง อ.เมืองพังงา
6.นางสาววรัชยา นิจอภัย แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ รพ.สต.ทุ่งมะพร้าว สสอ.ท้ายเหมือง โดยนายแพทย์ประกิจ สาระเทพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้กล่าวแสดงความชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขที่มีจิตใจเสียสละ และอาสาเป็นตัวแทนของจังหวัดพังงา ในคร้ังนี้ พร้อมอวยพรให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงภายใต้คำสั่งของ EOC จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเอง โดยเน้นความปลอดภัยของทีม และให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัย