สตูล จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จำนวน 268 ผืน

สตูล จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จำนวน 268 ผืน
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จำนวน 268 ผืน

โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ณ อาคารเย็นศิระ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาทบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ประสบปัญหาความไม่สงบ ปัญหาด้านสังคม เพื่อให้ได้รับการศึกษาและแก้ไขปัญหาสังคมให้เยาวชนทุกคน

ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ ในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้องขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ใน การดำรงชีพของนักเรียนในปัจจุบัน จึงทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน สามารถบรรลุตามเป้าหมายในการจัดตั้งของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
. นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จังหวัดสตูล กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมงานและเว้นระยะห่าง ตามมาตราการ Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล