จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์ตามมาตรฐานสากล จำนวน 4 คู่สัญญา ปริมาณข้าว 34,500 ตัน

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์ตามมาตรฐานสากล จำนวน 4 คู่สัญญา ปริมาณข้าว 34,500 ตัน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมวันโอวันแกรนด์ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์ตามมาตรฐานสากล โดยมี นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน โดยมีเกษตรกร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมลงนาม

ทั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ร้อยเอ็ดเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะข้าวหอมะลิในทุ่งกุลาร้องให้ ได้สร้างชื่อเสียงระดับโลก จึงต้องมีการเพิ่มสักยภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
ประเด็นหลักในการพัฒนาคือ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการระบบโลจิสติกส์ระบบราง และการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในการนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการเชื่อมโยงการตลาดโดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด จำกัด เป็นตลาดรับซื้อข้าวอินทรีย์โดยตกลงทำสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์มาตรฐานสากลกับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คู่สัญญา ปริมาณข้าว 34,500 ตัน โดยสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ดจํากัด
ซึ่งเป็นการตกลงราคาซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์มาตรฐานสากลดังนี้ 1. ข้าวระยะปรับเปลี่ยนซื้อข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 500 บาท / น 2. ข้าวอินทรีย์ซื้อข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 2,000 บาท / ตัน

นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการ โดยนำงบจากกลุ่มจังหวัดมาทำโครงการเกษตรอินทรีย์ ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ได้ทำสัญญาข้อตกลงระหว่างสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ดกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ปีนี้ผลิตก็ได้ปริมาณข้าว 340 ตัน ถือเป็นสิ่งที่ดีที่เกษตรกรมีการผลิตและมีตลาดรองรับซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดประมาณ 500-1000บาท เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ทางรัฐบาลได้ส่งเสริม ปีหน้าอาจจะมีการขยายให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นประมาณ 2000 ราย
เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้ไปสมัครสามารถติดต่อทีสมัครมาส่งทีสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อที่ท่านจะได้รับสิทธิ์ และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจะแจ้งไปว่าท่านได้ถูกคัดเลือกร่วมโครงการแล้วก็ให้เตรียมสถานที่คือที่ทำนาให้เหมาะสม

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว