ส้มแม่สินสุโขทัย ! บุกตลาด ใหม่ ! ไป 7-11 กทม./ปริมณฑล

ส้มแม่สินสุโขทัย ! บุกตลาด ใหม่ ! ไป 7-11 กทม./ปริมณฑล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบให้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการปล่อยรถยนต์ขนส่งส้มเขียวหวาน จำนวน 11 ตัน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินพัฒนา ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อไปจำหน่ายยังร้านสะดวกซื้อ( Seven-Eleven)ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานภาคเหนือของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการผลไม้ ของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายวีระ บัวจันทร์ ผู้แทนเกษตรจังหวัด นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายนิรันดร์ พรหมละ ผู้แทนนายอำเภอศรีสัชนาลัย นายรัฐไท รื่นระวัฒน์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานตำบลแม่สิน ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

จังหวัดสุโขทัยเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (32,368 ไร่)ผลผลิตส้มมีรูปทรงค่อนข้างกลม แป้นเล็กน้อย เนื้อสีส้มอมทอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานข้างต้น เป็นการเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่มผู้ผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพมาตรฐาน GAP กับผู้จำหน่าย Seven-Eleven ในปริมาณรับซื้อเบื้องต้น จำนวน 150 ตัน ซึ่งส้มเขียวหวานแม่สินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication)จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้วด้วย

กิตติ. พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939