ศรีสะเกษ !! ผู้ช่วย รมต.สร.เปิดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสานพลังเครื่อข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ศรีสะเกษ !! ผู้ช่วย รมต.สร.เปิดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสานพลังเครื่อข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวถา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ถนนเทพา ตำบลมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ 12 พฤศจิกายน 2564 “สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” โดยมีนายธนกฤช จิริวิภากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาปริโชติ จารุรัชกุล สจ.เขตอำเภออุทุพรพสัย นายโชดิวิชช์ สารธำรง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (มหาชน) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ภายในงานมิกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติตัวป้องกันโดวิด-19 ในยุค New Normal โดยตัวแทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และการฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น โดยเทศบาลเมืองศรีสะเกษให้แก่นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ได้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงแรงและจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของถูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานประกอบการจัดให้มีเข้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน โดยรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน และต่อมาได้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีกระบวนการทำงานแบบรวมพลังประชารัฐในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม และพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ครบรอบ 36 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอคภัยในการทำงาน ทางชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงานเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปถอคภัยในการทำงาน ในสโลแกน “สานพลังเครือข่าย จป. ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” ขึ้นในวันนี้

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ