จ.พะเยา Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย…

พะเยา….จ.พะเยา Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก และเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 และปล่อยขบวนรถปฏิบัติการฉีดวัคซีนสัตว์ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครปศุสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ร่วมดำเนินการ 140 คน

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ แพะ และแกะ ปีละ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ดำเนินการระหว่างเดือน ธันวาคม ถึงมกราคม และรอบที่ 2 ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคมของทุกปี สำหรับในปีงบประมาณ 2563 กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เร่งดำเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโค กระบือ แพะ และแกะโดยให้ดำเนินการก่อนรอบรณรงค์ฉีดวัคซีน รอบที่ 1 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ฉันมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ โดยให้บูรณาการหน่วยงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจัดให้มีพิธีเปิดโครงการ Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยรอบที่ 1/2563 ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดพะเยา มีประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับรับบริการฉีดวัคซีนประกอบด้วยโคเนื้อ 38,190 ตัว , โคนม 122 ตัว , กระบือ 6,486 ตัว , แพะ 361 ตัว แกะ 264 ตัว รวมทั้งหมด 44,000 ตัว ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคปาก และเท้าเปื่อย จากกรมปศุสัตว์ เพื่อมาบริการฟรีให้กับเกษตรกรจำนวน 54,000 โด๊ส ซึ่งเพียงพอสำหรับการควบคุมป้องกันโรคให้กับสัตว์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยเป้าหมายการฉีดวัคซีนนั้น สัตว์กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความคุ้มโรคระดับสูงในพื้นที่…