ร้อยเอ็ด..นายกอบต.โนนรัง”พร้อม.การปรับตัวภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

ร้อยเอ็ด..นายกอบต.โนนรัง”พร้อม.การปรับตัวภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”

วันอาทิตย์ที่(13 กันยายน 2563)เมื่อเวลา09.30 น.ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, นายจงจิตดี* จอมคำสิงห์.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเข้าร่วม.พิธีเปิดการสัมมนา โดย นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
การสัมมนา เรื่อง “บทบาทขอองค์กรปกครองส่วนองค์การพัฒนาคุณภาคชีวิตและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้บริบทการกระจายอำนาจ และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ”

จัดโดย คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
สภาผู้แทนราษฎร -สัมนาและอภิปราย เรื่ยง “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการมีส่วนรวมของประชาชน ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจ และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-สัมมนาและอภิปราย เรื่อง “การปรับตัวภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง
ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมาธิการ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม

//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม::ภาพข่าว
สำนักข่าวTigerNews:TV./adm101