ร้อยเอ็ด… มหกรรม สุข สวย รวยดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ที่อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด…
มหกรรม สุข สวย รวยดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ที่อำเภอโพธิ์ชัย.

*วันนี้ 13 ก.ย.2562 เวลา 09.30
ร้อยเอ็ด…
มหกรรม สุข สวย รวยดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ที่อำเภอโพธิ์ชัย.
*วันนี้ 13 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น.หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุข-สวย-รวยดี-วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ทุกภาคส่วนได้รวมพลังส่งเสริม พัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
**สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีสาระเกี่ยวกับการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพโดยใช้กรอบแนวทางยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บูรณาการร่วมของรัฐ ภาคเอกชน
***นายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวถึงมหกรรม สุข-สวย-รวยดี ที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำแนวทางการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ที่สำคัญได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายพัฒนาอำเภอสู่เป้าหมายสูงสุด โดยการนำวาระสุข-สวย-รวยดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อเป็นตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม.ใช้ธรรมนูญอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.
สุเทพ ลอยแก้ว/ภาพ-รายงานน.หอประชุมอำเภอโพชัย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุข-สวย-รวยดี-วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ทุกภาคส่วนได้รวมพลังส่งเสริม พัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ
**สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีสาระเกี่ยวกับการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพโดยใช้กรอบแนวทางยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บูรณาการร่วมของรัฐ ภาคเอกชน
***นายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวถึงมหกรรม สุข-สวย-รวยดี ที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำแนวทางการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ที่สำคัญได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายพัฒนาอำเภอสู่เป้าหมายสูงสุด โดยการนำวาระสุข-สวย-รวยดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อเป็นตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม.ใช้ธรรมนูญอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.

สุเทพ ลอยแก้ว/ภาพ-รายงาน