พล.ต.ต.เจริญวิทย์ รอง ผบช.ภ.4 เปิดการอบรมตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ตาม พรบ.จราจรทางบก(ฉบับที่12)พ.ศ.2562PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dabvee/0817082129-ข่าว

พล.ต.ต.เจริญวิทย์ รอง ผบช.ภ.4 เปิดการอบรมตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ตาม พรบ.จราจรทางบก(ฉบับที่12)พ.ศ.2562ใหม่มี จพง.จราจร 3 จังหวัด มี จ.มหาสารคาม,จ.กาฬสินธ์ และจ.ร้อยเอ็ด รวม จำนวน 853นาย

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dabvee/0817082129-ข่าว


PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว จร.638-เลขาชมรมฯ/0817082129-รายงาน

วันนี้13ก.ย.62 เวลา09.30น.ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.รัอยเอ็ด พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 ประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ตาม พรบ.จราจรทางบก(ฉบับที่12)พ.ศ.2562 ของ ภ.4 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ดและคณะ

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านจราจร ตาม พรบ.จราจรทางบก(ฉบับที่12)พ.ศ.2562 ใหม่ โดยมี จพง.จราจร 3 จังหวัด มี จ.มหาสารคาม/จ.กาฬสินธ์ และจ.ร้อยเอ็ด รวม จำนวน 853นาย ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.4 ประธานกล่าวเปิดว่า.-ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรนั้นมีบทบาทและภารกิจ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกโดยตรงทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ ตำรวจจราจรจึงเป็นกลุ่มบุคคล ที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องศึกษา และนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการรายงานของรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ทราบว่าพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 2 พศ 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจ และจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงนั้น ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน

ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน มีความตั้งใจในบทบัญญัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรมกับประชาชนทั่วไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว จร.638-เลขาชมรมฯ/0817082129-รายงาน