ทหารใหม่ สวนสนามปิดการฝึกแสดงศักยภาพก่อนประจำการหน่วยขึ้นตรง ผลัด2รุ่น2562

ทหารใหม่ สวนสนามปิดการฝึกแสดงศักยภาพก่อนประจำการหน่วยขึ้นตรง ผลัด2รุ่น2562

วันนี้ 12 ก.ย.62 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่งมาเป็นประธานปิดการฝึกหัดศึกษาอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา พร้อมตรวจพลสวนสนาม ในพิธีสวนสนามปิดภาคการฝึก แสดงศักยภาพ ความพร้อม อันแสดงออกถึงความอดทน ความเข้มแข็ง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้ประจักษ์สู่สายตาผู้บังคับบัญชา และครอบครัว ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2562และมอบโล่รางวัล ณ สนามฝึก ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกทหารกองประจำการภาคสาธารณะ หลักสูตรทหารใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจภาคสาธารณะ หลักสูตรทหารใหม่ มีรองเสนาธิการทหารเรือสายงานกำลังพล เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจภาคสาธารณะให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่กำหนด รวมทั้งกำหนดให้มีรางวัลแก่หน่วยฝึกตามวงรอบการฝึกสำหรับการตรวจการฝึกภาคสาธารณะ หลักสูตรทหารใหม่ ผลัด 2/62 ภายใต้หลักสูตรภาคสาธารณศึกษา 2562 ในครั้งนี้ คณะกรรการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการฝึกทหารใหม่จาก กรมกำลังพลทหารเรือกรมจเรทหารเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมแพทย์ทหารเรือ และ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมเป็นชุดตรวจและประเมินการฝึก ทำการตรวจหน่วยฝึก ทั้งหมด 4 กองพัน ประกอบด้วย ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 กองพัน และศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 2 กองพัน โดยแบ่งการตรวจออกเป็น 4สถานี ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบปฏิบัติวิชาทหารราบ/การทดสอบความรู้ และการทดสอบการสวนสนามจากผลการทดสอบการฝึกทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เข้ารับการฝึก มีความตั้งใจในการฝึกทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำหรับผลัดนี้มีจำนวน 1,966 นาย
ภายหลังการฝึกภาคสาธารณะศึกษาจบสิ้น ทหารทุกนายจะมีการสวนสนามปิดภาคการฝึก อันแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย มีความองอาจเข้มแข็ง และมีความเป็นชายชาติทหารอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะแยกย้ายเข้าไปประจำการยัง หน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ซึ่งในการนี้ จะเปิดโอกาสให้ครอบครัว เข้ามาร่วมชมการปิดภาคการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน จากพลเรือนที่ก้าวขึ้นมาเป็น ทหารเรือผู้มีระเบียบวินัย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก