ร้อยเอ็ด…เทศบาลตำบลแคนใหญ่ เปิดโครงการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ร.ร.ธรรมจารีนิวาส

ร้อยเอ็ด…เทศบาลตำบลแคนใหญ่ เปิดโครงการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ร.ร.ธรรมจารีนิวาส

วันพุธที่(12 สิงหาคม 2563)เมื่อเวลา 09.30 น.รองนายกเทศมนตรีตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด* จังหวัดร้อยเอ็ดได้ เดินทางถึงสถานที่จัดอบรม,พร้อมกล่าวเปิดโครงการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ได้กล่าวว่า โครงการผลิตสื่อ, ปัจจุบันสถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมทำให้เกิดการไหลบ่าของ ต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่าง เด็กและเยาวชนไทยบางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตาม เสี่ยงต่อการกระทำผิดทางกฎหมายรวมทั้งรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตในท่ามกลางพื้นที่เสี่ยงหลากหลายรูปแบบตั้งแต่พื้นที่ครอบครัวที่มีความแตกแยกกันความรุนแรงพื้นที่โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมด้านหอพักที่ไร้, ร้านเหล้าร้านเกมและเป็นพื้นที่ที่มีเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองกับเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เต็มไปด้วย

ที่หม่อมเอาเด็กและเยาวชนนอกจากนั้นพื้นที่ในชุมชนรวมถึงพื้นที่ทางสังคมที่เกิดความรุนแรงมากขึ้นโดยขาดคำแนะนำว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่โดยสังคมไทยพื้นที่, ที่ดีหรือพื้นที่ที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมได้แสดง ความสามารถอย่างจำกัดซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นกล้าสำคัญที่จะเจริญเติบโตสร้างรากฐานและทิศทางของสังคมได้ โดยใน ครั้งนี้ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลแคนใหญ่ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีในครั้งนี้ โดยมีเด็กและเยาวชนจำนวน 50 คนเข้าร่วมอบรมในโครงการ มีคณะครู จากโรงเรียนธรรมจารีนิวาส ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด* จังหวัด ในการอบรมโครงการผลิตสื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน.โดยทีมวิทยากรจากสำนักข่าวมืออาชีพได้บรรยายพิเศษในกิจกรรมจนเเล้วเสร็จในครั้งนี้..

__________
คณิต ไชย จันทร์, บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์:ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดตสถานการณ์ข่าว/รายงาน