สานสามัคคี ด้วยจงรักภักดีที่ศรัทธา ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก ทำความดีใน ” จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ” และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

” สานสามัคคี ด้วยจงรักภักดีที่ศรัทธา ” ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก ทำความดีใน ” จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ” และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ของ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ณ บริเวณคลองปลักแรด ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสา เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวพิษณุโลกในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ซึ่งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จึง ได้เชิญชวนเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ดูแล รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำ ลำคลอง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชน ด้วยพลังจากความสามัคคี ความรัก ความศรัทธา และความเสียสละร่วมกันในสังคมไทย