อบจ.มุกดาหารซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

อบจ.มุกดาหารซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายอาณัติ ใจสุข หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักกล ลงพื้นที่ตรวจการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่างในการช่วยเหลือประชาชนโดยได้นำเครื่องจักกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านศรีชุมภู อำเภอนิคมคำสร้อย – บ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกทำให้ถนนทรุดเป็นหลุมลึก 3 เมตร กว้าง 3 เมตร จนแล้วเสร็จเสร็จ ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาได้ปกติ

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า.สืบเนื่องจากฝนตกช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำกัดเซาะบริเวณท่อระบายน้ำเป็นโพรงได้รับความเสียหายประชาชนสัญจรได้อย่างลำบากและไม่ปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย อบจ.มุกดาหาร จึงได้ส่งเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายจนแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาได้ปกติ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177