ร้อยเอ็ดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อต้นกล้าของชาติ

ร้อยเอ็ดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อต้นกล้าของชาติ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.20 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อต้นกล้าของชาติ โดยมี นายสมศักดิ์ มหาวิริโย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ,นายคมกริช มาตย์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ผู้บริหาร, พนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรม
นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด กล่าวว่า.-โครงการนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อสร้างต้นกล้าของชาติ ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาที่ดีเกิดจากการมีบุคลากรที่ดีมีสื่อการเรียนการสอนที่ดี และมีสภาพแวดล้อมที่ดี จะสามารถสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีได้ ดังนั้น จึงได้มอบอุปกรณ์การเรียนเป็นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวฬุวันวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัย

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนชนบท และโรงเรียนชุมชนเมือง เพื่อสร้างการรับรู้และการจดจำของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน หน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานตามภารกิจหลัก คือ เป็นผู้ให้บริการ อินเตอร์เน็ตบ้าน โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ กลุ่มผู้ใช้บริการ ลูกค้าบ้านพัก ส่วนงานราชการธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ธุรกิจรอง คือให้กาสนับสนุนและช่วยเหลือส่วนงานราชการ สังคม และต่างๆ ในด้านการศึกษา การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ เช่น โครงการมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการ TYC (TOT Young Club) ซึ่ง บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันก็มี โครงการความร่วมมือในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว
Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด