ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพล เวียนเทียนเนื่องใน ‘วันวิสาขบูชา’ ประจำปี 2565

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพล เวียนเทียนเนื่องใน ‘วันวิสาขบูชา’ ประจำปี 2565

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ณ พระมหาเจดีย์พุทธบูชา ดอนเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อน้อมบูชาคุณของพระรัตนตรัย และปฎิบัติบูชานอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยสมาทานเบญจศีล รับฟังโอวาทธรรมจาก พระครูเขมสุทธิธรรม (เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช) ไหว้พระสวดมนต์ และเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์เหล็กพุทธบูชา 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งทำเป็นประจำทุกปีและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานตามประเพณีต่อไป ทั้งนี้ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัส Covid-19 โดยเคร่งครัด

วันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา