ยโสธร “ยโสธรอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต”

ยโสธร “ยโสธรอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต


ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กิจกรรมหลัก” เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ”หลักสูตรปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต(intensive Farm) นายบรรลือ กล่ำพูล ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม กล่าวว่า จังหวัดยโสธรได้อนุมัติงบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กิจกรรมหลัก

: เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี หลักสูตร :ปรับระบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบปราณีต เพื่อฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ โดยการพัฒนาการเลี้ยงสู่ระบบฟาร์ม เพื่อเพิ่มคุณภาพแลปริมาณโคเนื้อในพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด และเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองและสามารถพี่งพาตนเองได้ การฝึกอบรมครั้งนี้ใข้เวลา1วันมีเกษตรกรผู้สนใจและกลุ่มเป้าจาก9ตำบลของอำเภอกุดชุมเข้าร่วมอบรม 450 คน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างตน สร้างรายได้

//พลากรแก้วขวัญข้า รายงาน