BT-67 พร้อมปฏิบัติในภารกิจการบินควบไฟป่าและโปรยน้ำสลายหมอกควัน

BT-67 พร้อมปฏิบัติในภารกิจการบินควบไฟป่าและโปรยน้ำสลายหมอกควัน

เนื่องด้วยภาคเหนือตอนบนมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าระหว่าง 40 – 319 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) สูงสุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 16 พื้นที่ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 6 พื้นที่ ได้แก่ จ.เชียงราย (อ.เมือง และ อ.แม่สาย) จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ (อ.เชียงดาว) จ.พะเยา และ จ.แพร่ ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอรับการสนับสนุน เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) ในภารกิจการบินควบไฟป่าและโปรยน้ำสลายหมอกควัน สำหรับขีดความสามารถ ของ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) ความเร็วในการปฏิบัติภารกิจ 160 นอต ระยะเวลาการบิน 5 ชั่วโมง รัศมีปฏิบัติการ ไม่เกิน 115 Nm. สามารถบรรทุกน้ำ 800 gal. หรือ 3,024 ลิตร, รัศมีปฏิบัติการไม่เกิน 46 Nm. บรรทุกน้ำ 800 gal. (Hot Load), รัศมีปฏิบัติการไม่เกิน 31 Nm. บรรทุกน้ำ 1,000 gal. (3,780 ลิตร), รัศมีปฏิบัติการไม่เกิน 4 Nm. บรรทุกน้ำ 1,000 gal. (Hot Load) ใช้เวลาบินปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป้าหมาย 20 นาทีต่อเที่ยวบิน ในการบรรทุกน้ำ บรรทุกน้ำได้ไม่เกิน 1,000 gal. หรือ 3,780 ลิตร ทั้งนี้ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) จะมาประจำการอยู่ที่ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.63 เป็นต้นไป จนจบภารกิจ