ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2563

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2563

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานพบปะเสวนาสภากาแฟของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ลานกิจกรรม สถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมในจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการพบปะเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมทั้ง ยังมีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย รอง ผบ.มทบ.37 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ส่วนราชการและหน่วยขึ้นตรงในสังกัดกระทรวงกลาโหมในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหารในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียวราย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 31หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 หน่วยฝูงบิน 416 กองบิน 41 หน่วยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขง องค์การทหารผ่านศึก และสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 กรป.กลาง

ในขณะเดียวกัน ผู้มาร่วมงานต่างได้รับทราบข้อราชการ ภารกิจของหน่วยงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง อาคารสถานที่ภายในของสถานพักฟื้นพักผ่อนไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ ตลอดทั้ง การให้บริการ รวมทั้งได้พบปะสนทนาในเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประสานงาน การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ประชาชน ตลอดทั้งการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาคได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สำหรับการจัดงานพบปะเสวนาสภากาแฟในครั้งต่อไป ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 เจ้าภาพประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงรายและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะได้กำหนดเวลาที่เหมาะสม แล้วแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/03/63