ปราจีนบุรี ….พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

ปราจีนบุรี ….พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
วันนี้12 มีนาคม 2562 เวลา10.00 น. ณ.โรงแรมวังสำราญ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โดย นายชัยณรงค์ รักษารัตน์ หัวหร้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอบรมครั้งนี้กรมพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadrant D) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม (Quadrant D) ให้เพิ่มมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดได้มากขึ้น จังหวัดปราจีนบุรีได้พิจารณาคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่พัฒนา(Quadrant D) จำนวน 95 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยอำเภอบ้านสร้าง จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรีจำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ อำเภอศรีมโหสถจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ อำเภอนาดีจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ อำเภอประจันตคามจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ และอำเภอกบินทร์บุรีจำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่พัฒนากลุ่ม (Quadrant D) จำนวน 95 ผลิตภัณฑ์จะต้องมีมูลค่าเพิ่มและผ่านเกณฑ์การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ข้อใน 6 ข้อโดยทุกผลิตภัณฑ์ต้องผ่านเกณฑ์ ข้อ 2 ดังรายการต่อไปนี้
ข้อ 1 เข้าสู่ระบบการในการขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับพื้นฐานท้องถิ่น
ข้อ 2 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน
ข้อ 3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถซ้ำผลิตซ้ำในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน
ข้อ 4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
ข้อ 5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวรในช่องทางใดช่องทาง หนึ่ง
ข้อ 6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้าที่สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมการตลาด
กิจกรรมในหลักสูตร ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์และให้ความรู้ในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ หรือการยกระดับออกแบบฉลากสินค้า หรือการสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีมาตรฐานตามความต้องการของผู้ประกอบการต่อไป

////Boonrawd////รายงาน