นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมครั้งแรก

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมครั้งแรก

หลังจากที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้พิจารณาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม จำนวน 7 คน ประกาศ 6 คน และอยู่ระหว่างการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มเติม และเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

และมาตรา 54 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายอำเภอลับแลจึงเรียกประชุมสภาครั้งแรก
โดยมีท้องถิ่นอำเภอลับแล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน