ทอดผ้าป่าหาทุนพื้นฟูคนดีกลับสู่สังคม

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ทอดผ้าป่าหาทุนพื้นฟูคนดีกลับสู่สังคม

12 พฤศจิกายน 2562
คณะสงฆ์อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อหางบประมาณในการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติที่กลับใจเป็นคนดีของสังคม โดยทางชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง จะได้นำเงินเข้าช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้คนเหล่านี้ ที่เขายังต้องการความช่วยเหลือความอบอุ่นและกำลังใจที่จะช่วยผลักดันให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมของเรา ซึ่งทางสังคมยังต้องการเขาเหล่านี้กลับมาเป็นคนดี มีอาชีพที่ดีมีรายได้พอใช้จ่ายอย่างพอเพียง ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้ส่งเสริมอาชีพทางด้านการเกษตร ทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แต่ด้วยทางชมรมฯไม่มีเงินทุนพอที่จะช่วยเหลือ จึงต้องขอความช่วยเหลือมายังพระสงฆ์เพื่อจะหาทุนสนับสนุนให้ผู้ถูกคุมประพฤติกลับมาเป็นคนดีในสังคมต่อไป โดยทางพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนอารามหลวง พระครูดอกเตอร์สุจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม พระครูวิธานธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย เจ้าอาวาสวัดแม่อายหลวง พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีรพันธ์ เวธะธรรม นายรัศมี แสนนามวงษ์ จสต.วัฒนะ ณ เชียงใหม่ เป็นประธานจัดทอดผ้าป่าร่วมกับสมาชิกชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้ยอดเงินจำนวนประมาณ 36,376 บาทต้องขออนุโมทนาบุญและขอบคุณกับผู้เข้าร่วมและบริจาคเงินสมทบร่วมกันในครั้งนี้ทุกท่าน