ผู้ว่าฯ นนทบุรี เปิดโครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ ถวายสองมหาราชจอมราชา ปลูกฝังเยาวชนรักษ์ชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผู้ว่าฯ นนทบุรี เปิดโครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ ถวายสองมหาราชจอมราชา ปลูกฝังเยาวชนรักษ์ชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิด “โครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ ถวายสองมหาราชจอมราชา” ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ปลูกฝังเยาวชนมีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นกำลังในการพัฒนาชาติ รวมทั้งสืบสอดพระพุทธศาสนา กตัญญูรู้คุณของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และบุพพการี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ ถวายสองมหาราชจอมราชา” ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน ในนามของฝ่ายจัดการอบรม กล่าวต้อนรับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรสร้างชาติ ถวายสองมหาราชจอมราชาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ที่จะเทิดทูนไว้ซึ่งพระบารมีของมหาราชจอมราชาทั้ง 2 พระองค์ และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการบรรพชามีจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งหลังจากผ่านการบรรพชาในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการบรรพชาจะได้นำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวัดโตนดกับสถาบันการสร้างชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จอมราชาอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาชาติไทย ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้เยาวชนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และบุพพการีชน
ในการนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 59 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 11-26 ตุลาคม 2562 รวม 15 วัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากนักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และประชาชนทั่วไป