ยโสธร “พมจ.ยโสธร จัดอบรม อพม.ใหม่ รุ่นที่ 3”

ฺยโสธร
“พมจ.ยโสธร จัดอบรม อพม.ใหม่ รุ่นที่ 3”
ที่ห้องประชุมโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 12 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.นางยุภา คงเพชร รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดอบรมอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รุ่นที่ 3

ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการจัดอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณบริหารจัดการจากชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นำความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ อพม.การค้นหา ชี้เป้า เฝ้าระวัง

เชื่อมกลุ่มเดิม เสริมกลุ่มใหม่ ร่วมใจทำแผนชุมชน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมจาก 3 อำเภอ คืออำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว จำนวน 250 คน สร้างพลังชุมชน สร้างคน สร้างความสุข

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน