ปลัดเทศบาลชี้แจงเงินเบี้ยยังชีพล้าช้า

ปลัดเทศบาลชี้แจงเงินเบี้ยยังชีพล้าช้า
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายนพดล กันหา ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้โพสต์ข้อความลงไลน์กลุ่มชื่อ สมาชิกและสภา

โดยมีเนื้อหาถึงเรื่องความล้าช้าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ว่า” เงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายโดยตรง เดิมเคยโอนให้ท้องถิ่นช่วยนำไปจ่ายให้ แต่ในปัจจุบันรัฐบาลโดยกรมบัญชีกลางได้โอนเข้าบัญชีธนาคารชองผู้สูงอายุโดยตรง ช่วยกันแจ้งประชาชนให้เข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ความผิดของเทศบาลนะครับ”

ทั้งนี้สืบเนื่องจากทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง จะทำหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อโอนเงินเบี้ยยังชีพชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินได้ทันตามกำหนดไว้ เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณไป-กลับ ระหว่าง กรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าว –ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์