เทศบาลตําบลหาดเล็ก จัดโครงการ “วันแม่แห่งชาติ”จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ในวันแม่แห่งชาติ

ข่าว -เทศบาลตําบลหาดเล็ก จัดโครงการ “วันแม่แห่งชาติ”จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 ที่อาคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสุรเชษฐ์ แก้วคํา นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มี โดยมี นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีตําบลหาดเล็ก กล่าวรายงาน โครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน สมาชิกสภาเทศบาล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชน และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตราด และแขกผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานจำนวนมาก เทศบาลตําบลหาดเล็ก จึงได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติให้ขจรขจายไปทั่วสารทิศให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงวันสําคัญ ในวันแม่แห่งชาติ ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง และให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความร่มเย็นผาสุขแก่พวกนิกรชาวไทย เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เด็ก และเยวาชน และประชาชนมีความกตัญญู รู้คุณบิดา มารดาและบุพการีเป็นต้น การจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในพื้นที่จํานวน 3 โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมคัดเลือกจากโรงเรียน จํานวน 3 แห่ง

ที่ชนะเลิศการประกวดเรียงความวันแม่แห่งชาติ จํานวน 3 คน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จํานวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จํานวนทั้งสิ้น 15,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรผู้ที่ทําคุณประโยชน์มอบที่ดินให้เทศบาลตําบลหาดเล็ก จํานวน 12 ราย และมอบโลให้แก่แม่ดีเด่น จํานวน 5 ราย กิจกรรมหลังจากนั้นทางเทศบาลตําบลหาดเล็กและหน่วยงานอื่นๆได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีตําบลหาดเล็ก ยังได้กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พสกนิกรชาวตําบลหาดเล็กต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยนำเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ของแผ่นดินและแม่ผู้ให้กำเนิดต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด