นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี รวมน้ำใจชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากทางสังคม

วันนี้ (11 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี รวมน้ำใจชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากทางสังคม (คนร้อยเอ็ดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) ณ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

คณะกรรมการพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะกรรมการพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมระดับอำเภอ มีบทบาทหน้าที่สำรวจ ค้นหา และช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากทางสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ คนไร้บ้าน คนไร้รัฐ ผู้ป่วยพิการที่ติดบ้าน ติดเตียง ผู้ติดเชื้อ เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้เคยต้องขัง และผู้ยากลำบากอย่างอื่นๆ โดยมีแนวทางในการทำงานแบบคู่ขนานประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ยากลำบากเบื้องต้นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในทุกชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และการระดมทุนในระดับจังหวัด และระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นกองทุนที่ให้การช่วยเหลือผู้ยากลำบาก เป็นการเบื้องต้น