อำเภอแม่สาย มอบบัตรประชาชนให้กับเยาวชน ที่ได้รับสัญชาติไทยใหม่ จำนวน 51 ราย

อำเภอแม่สาย มอบบัตรประชาชนให้กับเยาวชน ที่ได้รับสัญชาติไทยใหม่ จำนวน 51 ราย

/////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 เวลา 11.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง นางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ได้ทำพิธีมอบบัตรประชาชนให้กับเยาวชน ที่ได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา 7ทวิวรรค2 แห่งพระราชบัญญัติชาติไทย พ.ศ.2508 (ฉบับที่4 พ.ศ.2551) เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยอนุมัติหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทย โดยมีมารดาเป็นชนกลุ่มน้อย ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป จำนวน 50 ราย

ซึ่งแยกเป็นกลุ่ม อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 39 ราย นายอำเภอแม่สายเป็นผู้เซ็นอนุมัติ และอายุเกิน 18 ปี 11 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้เซ็นอนุมัติ โดยต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว 15 ปี และต้องเกิดในประเทศไทย นับตั้งแต่ 25 ก.พ.2535 เป็นต้นมา ส่วนอีก 1 ราย ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (ฉบับที่4 พ.ศ.2551)
โดยทางด้าน นายอำเภอแม่สายได้ให้โอวาท แก่ผู้ที่ได้สัญชาติไทยใหม่ทุกท่าน ได้รับรู้ รับทราบ ถึงสิทธิ หน้าที่เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ- สายฝน ลุ่มแม่น้ำสาย
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน ////////////////////