ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่(11 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การต้อนรับและร่วมประชุมปรึกษาข้อราชการกับนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. การติดตามการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด
2. การติดตามแผนปฏิบัติงานการเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
3. การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ 20 อำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. การสนับสนุนการเลือกผู้แทนเกษตรกรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแทนคณะกรรมการที่ครบวาระปฏิบัติงานฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 โดยได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการดังนี้
4.1. มอบหมายให้นายอำเภอท้องที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งและติดตามการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
4.2. รายงานผลการเลือกตั้ง การนับคะแนนการเลือกตั้ง ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 18.00 น.
5. โดยในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับอำเภอ เพื่อติดตามการเลือกตั้งพร้อมทั้งรายงานผลการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน