ร้อยเอ็ดจัดพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-


ชมรมสื่อออนไลน์IT:ร้อยเอ็ดพัฒนาบทบาทสตรีในการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จ/สมนึก-ประธาน:ชสอท.:MOITCr/0817082129-

เมื่อเช้าวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562เวลา 11:00 น ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ องค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 307 คน ที่มุ่งเน้นให้สตรีได้มีศักยภาพ ที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหากับชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-องค์กรสตรีเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ ภายใต้การกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมบทบาทสตรี รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสตรีให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากขึ้น มุ่งเน้นให้สตรีได้มีศักยภาพ ที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถในทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหากับชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 406,092 คน (สี่แสนหกพันเก้าสิบสองคน) มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้งในระดับหมู่บ้าน (กพสม.) ระดับตำบล (กพสต.) ระดับอำเภอ (กพสอ.) และระดับจังหวัด (กพสจ.) รวมทั้งสิ้น 1,703 องค์กร (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามองค์กร)
สำหรับในปี 2562 นี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 307 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ

กิจกรรม มีดังนี้ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำสตรีกับความสามารถในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” “การพัฒนาศักยภาพและภาวะการเป็นผู้นำสตรีในยุคไทยแลนด์ 4.0” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่บุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบ” จากวิทยากรบรรยายพิเศษ
กิจกรรมกลุ่ม Workshop และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มองค์กรสตรี

นายดำรงค์สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าว่า.-สำหรับสตรีไทยในยุคปัจจุบัน นับว่าได้รับการพัฒนาและส่งเสริมบทบาท ให้เด่นชัด อย่างต่อเนื่อง ในทุกรัฐบาล เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะเป็นพลังที่แข็งแกร่งในการปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ เพื่อให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไปชั่วนิรันดร์

สตรีจึงต้องมีการพัฒนาทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการงาน และด้านครอบครัว พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีองค์กรสตรีทุกระดับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่าในภารกิจบทบาทของสตรีในพื้นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลาย และจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำสตรีจะต้องมีการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและเป็นต้นแบบได้

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-