บุรีรัมย์-ติวเข้ม!! จนท.ศึกษาธิการบุรีรัมย์ อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจ.บุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการนี้ มีส่วนในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของงานราชการของหน่วยงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ” และมีคณะวิทยากรจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ร่วมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม”

ซึ่งโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจาก การทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาค จ.บุรีรัมย์