นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอาวุโส นายไกรยุทธ วิลาวัลย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจตรารักษาความสงบในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 – 12 เมษายน 2563 เวลา 22.00 – 03.00น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอาวุโส นายไกรยุทธ วิลาวัลย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจตรารักษาความสงบในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดสกัดหมู่บ้านในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยป้องปรามห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานในเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น และเป็นการรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน/ตำบล ผลการปฏิบัติ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจำตำบล/สารวัตรกำนัน/สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/อาสาสมัครตำรวจ/คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทุกแห่ง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ มีจิตอาสา และปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถอย่างดีเยี่ยม