ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดประชุมเร่งด่วนความร่วมมือกับจังหวัดเกาะกง ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนคลองใหญ่-เกาะกง

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดประชุมเร่งด่วนความร่วมมือกับจังหวัดเกาะกง ประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนคลองใหญ่-เกาะกง

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานร่วมกับจังหวัดเกาะกง โดยมีนายสุวรรณ บุญเทือง หัวหน้าด่านจานเยียมและประธาน BLO ได้ร่วมกันเปิดประชุมโครงการประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนคลองใหญ่-เกาะกง ประจําปีงบประมาณ 2563 ซึ้งอําเภอคลองใหญ่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเร่งด่วนปัญหายาเสพติดที่ได้ลอยนํ้ามาในทะเลตราดเป็นจํานวนมากในขณะนี้ได้พบมาแล้วกว่าหลายร้อยกิโลแล้วคาดว่ายังอยู่ในทะเลอีก โดยมีเจ้าหน้าฝ่ายไทยและกัมพูชากว่า 40 คน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันกรณีการระวังบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 2019 (COVlD-19) โดยมีนางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตราด เป็นผู้แบบภาษาในครั้งนี้ สําหรับการประชุมการประสานงานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดายแดนไทย-กัมพูชาคลองใหญ่ในครั้งนี้

เป็นการพบปะและเร่งด่วนและประสานความร่วมมือในการนําเสนอช้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ทั้งสองประเทศจะช่วยกันค้นหายาเสพติดที่ได้ลอยนํ้ามาร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดรวมทั้งการประสานการปฎิบัติร่วมกันทั้งสองประเทศ ให้สามารถปฎิบัติงานเรียนรู้ข่าวสารร่วมกัน หรือเทศนิคการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ BLO ให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันปราบปรามปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด ที่จะเฝ้าระวังและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันในทะเลด้วย พร้อมกันนี้สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับในปัจจุบันได้ปรากฎสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19 และได้เตรียมพร้อมรอรับผู้ป่วยติดเชื้อด้วย มายังประเทศต่างๆเป็นจํานวนมาก ดั้งนั้น ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยหน่วยควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมตรวจเข้มการเข้าออกระหว่างประเทศมาตลอดทุกวันยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – (COVlD-19 แต่อย่างไร ในการการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอําเภอคลองใหญ่จึงได้เร่งด่วนเข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลคลองใหญ่และสาธารณสุขจึงได้เตรียมอุปกรณ์การตรวจโรคเบื้องต้นที่บริเวณหน้าด่านชายแดนบ้านหาดเล็กและมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVlD-19 ตามชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ป้องกันให้สวมหน้ากากในการป้องกันโรคดังกล่าวให้ด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ จ.ตราด