วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดดันงบเร่งทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาควันดำจากโรงไฟฟ้าชีวมวลให้เด็ดขาด /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดดันงบเร่งทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวลบริเวณตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนอีก

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดดันงบเร่งทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาควันดำจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเด็ดขาด
/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว

เมื่อวันนี้วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงานของนายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอ็ดและคณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และระดับภาค ได้แก่ อบต.เหนือเมือง,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาสร้างตำบลเหนือเมือง,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 5 อุบลราชธานี,สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ผู้จัดการศูนย์อนามัยเขต 7 ขอนแก่น,ผู้แทนกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตำบลเหนือเมืองและบริเวณใกล้เคียง กรณีผลกระทบด้านคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทบัวสมหมายจำกัด บริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้าจำกัดและบริษัทร้อยเอ็ดกรีนจำกัด

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำกับติดตามและตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่แต่ทั้งนี้ในระยะที่ผ่านมายังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองแบบดำส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางด้านอุตสาหกรรมได้ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ว่า ค่าฝุ่นละอองจากกล่องโรงงานจากกล่องโรงไฟฟ้าของบริษัทบัวสมหมายจำกัด และบริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้าจำกัดสูงเกินค่ามาตรฐาน จึงให้หยุดดำเนินการ

และการตรวจวัดของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ณ วัดอัมพวัน หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วง ตำบลเหนือเมือง พบว่าแหล่งที่มาหลัก PM-Coarse ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่า PM 2.5 มีที่มาหลักจากบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการทั้ง 3 แห่งได้แก่ โรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทบัวสมหมายจำกัด,บริษัทบัวสมหมายผลิตไฟฟ้าจำกัดและบริษัทกรีนจำกัด

ตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับประชาชนและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อกำหนดกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศทุกชนิด ในขณะเปิดดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ประชุมเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดเล็ก เป็นผู้ที่สามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้โดยถูกต้องและเป็นนิติวิทยาศาสตร์

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวว่า.-ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา จังหวัดมีงบช่วยเหลือดำเนินงาน โดยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อจะขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้หมดสิ้น ไม่มีการร้องเรียนมาอีกและสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีทั้งผู้ผลิตและประชาชนข้างเคียง

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว