ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน 1,300 ครัวเรือน PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน 1,300 ครัวเรือน

PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว


/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รองปธ./0817082129-ข่าว

เมื่อเช้าวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1,300 ชุด โดยการดำเนินงานของ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและคณะ ร่วมด้วย จังหวัด อำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยราษฎร ที่ประสบอุทกภัย พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนเพื่อเดือดร้อน ผู้ประสบอุทกภัย สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสทรงเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ให้ส่งติดตามช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของราษฎรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่ประสบภัยเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ รวมทั้งพระราชทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วน ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการดำเนินการเร่งรัด ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกคน มาช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรักความสามัคคีเกิดกับประชาชนในชาติทุกคน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันที่ดีทำดีเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใจความว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโทรทุนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดที่มีพื้นที่ 440.70 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 275,437.40 ไร่มี 14 ตำบล 201 หมู่บ้านจำนวนประชากร 122,157 คนมีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมี 3 ฤดู เป็นเหตุให้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวน 14 ตำบล สองร้อยเอ็ดหมู่บ้านราษฎร ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 28,421 ครัวเรือน

โดยได้รับการช่วยเหลือจาก จังหวัด อำเภอ ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และในวันนี้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้รับสิ่งของพระราชฐานทั้งสิ้น 1,300 ครัวเรือน

กิจกรรมประกอบด้วยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,กล่าววัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัยที่นั่งแถวหน้า,ประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เหนือเมืองมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบภัย

PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุศรี-ประธาน/วิเศษ นันทะศรี-รองปธ/0817082129-รายงาน