ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าตกเป็นการชั่วคราว

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เรื่อง ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน ้าตกเป็นการชั่วคราว

………………………………………………………………………………………
ด้วยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 มีฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ท้องที่
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง และท้องที่ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 126 มิลลิเมตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติน้ าป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ป้องกันมิให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก
เป็นการชั่วคราว ดังนี้
1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยว หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่
2) แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกแม่ยะ หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ อน.3 (แม่ยะ) ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อปริมาณน้ าในล าธารเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ในระดับปกติแล้ว อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิหาคม พ.ศ. 2562
(นายกริชสยาม คงสตรี)
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์