ผู้ปกครองแห่นำบุตรหลาน สมัครเข้าเรียนต่อ ร.ร.วิทยานุกูลนารีเกินเป้า

ผู้ปกครองแห่นำบุตรหลาน สมัครเข้าเรียนต่อ ร.ร.วิทยานุกูลนารีเกินเป้า

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยว่า ปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้ประกาศเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนวิยานุกูลนารี ชั้น ม 1 และ ม 4 ปรากฏว่าได้มีผู้ปกครองนำนักเรียนมาสมัครสอบเข้ากันเป็นจำนวนมากทำให้เกินแผนการรองรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 จึงมีทั้งผู้สมหวังและผิดหวังในการคัดเลือกเข้าสอบในครั้งนี้
โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม 1 มีผู้มาสมัครจำนวน 349 คน แต่ทางโรงเรียนรับได้เพียง 280 คน ส่วนชั้น ม 4 มีผู้มาสมัครจำนวน 350 คน รับได้เพียง 160 คน สำหรับตารางการสอบในระดับชั้น ม 1จะสอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ส่วนระดับชั้น ม 4 สอบในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ covid-19 ทางโรงเรียนจึงได้เคร่งครัดภายใต้มาตรการตามแนวปฏิบัติจาก ศคบ. และ กระทรวงศึกษาธิการที่ให้นโยบายมาอย่างชัดเจน

สำหรับโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ถือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนต่างใฝ่ฝันที่อยากให้บุตรหลานและตัวนักเรียน ที่จะได้เข้ามาศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีห้องเรียนพิเศษ มีการจัดเรียนการสอนเป็นห้อง สสวท .MEP/ IEP /ICP/ IJP/ 0 ห้องเรียนคู่ขนาน และห้องเรียนตามแผนการเรียนทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้น ม 3 และ ม 6 ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ก็มีผลการทดสอบ O-NET เป็นที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย

ข่าว -ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์