ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อคัดสรรเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น ต่อยอด OTOP นวัตวิถี เพื่อคัดสรรเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยอ็ด กำหนดดำเนินกิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล โดยจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อคัดสรรเมนูอาหารพื้นถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรมท้องถิ่นสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อส่งเสริมด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจฐานราก
3. เพื่อเผยแพร่เรื่องราวอาหารเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 10 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวม 40 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบโครงการฯ อำเภอละ 1 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 50คน

((((((((((ผู้นำอช.รอ)))))
ข้อมูล:เลขา.ผวจ.รอ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน