จ.ร้อยเอ็ด/ อสม.เมืองร้อยเอ็ด ปฎิบัติการเข้ม!!!ลุย มาตรการเคาะประตูบ้าน ยืนห่างกันด้วย1-2เมตรตลอดเวลา ตามแนวทาง Social Distancing ลั่น-ต้านโควิด-19((COVID-19))

จ.ร้อยเอ็ด/
อสม.เมืองร้อยเอ็ด ปฎิบัติการเข้ม!!!ลุย มาตรการเคาะประตูบ้าน ยืนห่างกันด้วย1-2เมตรตลอดเวลา ตามแนวทาง Social Distancing ลั่น-ต้านโควิด-19((COVID-19))

เมื่อวันเสาร์ที่(11 เม.ย.2563) เวลา10.00 น.อสม.ในพื้นที่ตำบลโนนรังคุมเข้ม เริ่มต้นที่ตัวเราอยู่บ้านเริ่มเคาะประตูบ้านแจ้งข่าวและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid- 19 ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง COVID-19 ระดับตำบล แจ้งข่าวและให้ความรู้และนำประชาชนพี่น้อง ในเขตรับผิดชอบ แต่ละครัวเรือนได้บอก ให้ กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ออกกำลังกายปฎิบัติการเข้ม!!!ลุย มาตรการเคาะประตูบ้าน ยืนห่างกันด้วย1-2เมตรตลอดเวลา ตามแนวทาง Social Distancing ลั่น-ต้านโควิด-19((COVID-19))
และอธิบายในหัวข้อที่ 2 คัดกรอง แสดงสัญลักษณ์สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการคัดกรอง #กลุ่มปกติมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังป้องกันตนเอง
#กลุ่มเสี่ยง มีไข้ ไอ คัดจมูก จามเจ็บคอ ผู้ที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด- 19 แต่ยังไม่มีอาการสังเกตอาการที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน
พร้อมทั้งอธิบายหัวข้อที่ 3 ส่งต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน
และหัวข้อที่ 4 เยี่ยมติดตามและรายงานผลอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เริ่ม รายงาน 3 มีนาคม 2563 อสม. รายงาน ผ่านอสม. ออนไลน์ หัวข้อรายงานเหตุระวัง

# เจ้าหน้าที่บันทึกในระบบ ข้อมูลโดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ#สสส#

#ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน#ตำบลโนนรัง#

#########
ภาพ/ข่าว::ศรีไพร ทูลธรรม
::สื่อประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด