เมืองนราฯ สานพิธีเข้าสุนัตหมู่เด็กชายมุสลิม เพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน ร่วมพิธีตามหลักศาสนาอิสลาม ชาวบ้านปลื้ม!!

ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ นราธิวาสเมืองนราฯ สานพิธีเข้าสุนัตหมู่เด็กชายมุสลิม เพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน ร่วมพิธีตามหลักศาสนาอิสลาม ชาวบ้านปลื้ม!!11 เม.ย. 62 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองนราธิวาส นายนายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ( สุนัตหมู่) ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ได้มีผู้ปกครองนำบุตรหลานเพื่อเข้าพิธีเข้าสุนัตหมู่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กชายมุสลิม อายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 100 คน ซึ่งปีนี้มีเด็กชายมุสลิมเข้าร่วมพิธีจำนวนทั้งสิ้น 70 คนนายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนราธิวาส กล่าวว่า โครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย หรือการเข้าสุนัตหมู่ ตามภาษามลายูท้องถิ่น เรียกว่า หรือมาโซะยาวี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เพื่อบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิแต่ละกลุ่มวัย และลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สืบเนื่องจากในยุคปัจจุบัน เป็นยุคเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้หลักของครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งทางเทศบาลได้คัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจนเป็นหลัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หากคำนวณค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องแบกภาระ กรณีเสียค่าใช่จ่าย จะตกที่รายละ 1,500-2000 บาท ต่อคนกระทบต่อที่มีฐานะยากจน ไม่มีทางหลีกเลี่ยง
อย่างไรก็ตามรับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินพิธีตามหลักศาสนาอย่างถูกหลักอนามัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ชำนาญการกว่า 10 ท่าน นอกจากนั้น ยังมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนา และหลักการแพทย์อีกด้วย ทั้งนี้เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมหลักการปฏิบัติที่สำคัญในทางศาสนาอิสลาม และก่อนจะกระทำการคลิบอัวยวะเพศเด็กชาย ได้จัดให้มีการทำปูโลสมางัต (เหนียวเหลือง) ใบศรีพลู เพื่อเป็นศริมงคลให้กับผู้ที่จะเข้าสุนัตทุกคน เพื่อเป็นการเสริมขวัญกำลังใจ ความปลอดภัยและความมีสุขภาพดีอีกด้วย ซึ่งทางเทศบาลพร้อมที่จะสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส อยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกกันสำหรับการพิธีการเข้า “สุนัต” หรือ “คีตาน” ในภาษาอาหรับ และ “มาโซ๊ะยาวี” ในภาษามลายู เป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม เพราะถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต เป็นพิธีที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมจะต้องผ่านให้ได้
การเข้าสุนัต หมายถึง การขลิบปลายอวัยวะเพศ เมื่อย่างเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 5 – 13 ปี เพื่อความสะอาดของร่างกาย เพื่อขจัดความสกปรกบริเวณอวัยวะเพศ เพราะหากหนังหุ้มนั้นยังปกคลุมอวัยวะเพศอยู่ ภายในส่วนที่ถูกคลุมจะมีสารคล้ายเนยแข็งซึ่งขับถ่ายออกมาโดยผิวหนัง หรือเรียกว่า “สเม็กม่า” หมักหมม ซึ่งอาจก่อให้เกิดเชื้อโรคตามมาได้ และอีกประการหนึ่ง การสุนัตเป็นการป้องกันน้ำปัสสาวะตกค้างที่ปลายอวัยวะเพศ และสะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นหรืเชื้อโรคนั้นเอง