สุโขทัยเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

สุโขทัยเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมบ้านหมอรีสอร์ท ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายประสงค์ อุไรวรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน บูรณาการร่วมกับ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากร ด้านครอบครัวระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2564
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ขอความร่วมมือสํานักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไก ด้านครอบครัว โดยให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นพลังขับเคลื่อนงานครอบครัว ในระดับชุมชน ผ่านการดําเนินงานตามกรอบกิจกรรมที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กําหนดเพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัว รวมทั้งพัฒนาทักษะการป้องกันและแก้ไขปัญหา ครอบครัว เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงภาวะเสียงและปรับตัวได้กับสถานการณ์ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้จากหัวหน้าฝ่าย นันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติรามคําแหง ช่วงบ่ายเป็น การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ สร้างความเข้าใจในการเขียนโครงการ การ บริหารจัดการโครงการ การเป็นวิทยากรด้านครอบครัวในพื้นที่ และบทบาทในการพัฒนาศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งสิ้น 100 คนด้วยกัน

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939