สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (11 มีนาคม 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัย ประจำไตรมาส 2/2564 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยการประชุมได้พิจารณา แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939