นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วม

ตามที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดสรรทุนการศึกษา วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 1 ปี ให้แก่เยาวชนที่ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด พิจารณาคัดเลือก ผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยคัดเลือกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝีกอบรม ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของทางมูลนิธิฯ ดังนี้
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ตั้งใจฝึกอบรม ความประพฤติดี และปฏิบัติตามระเบียบฯ
3. ผู้รับการฝึกที่ได้ทุนจะต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท
ทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิฯ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ราย โดยได้รับทุนรายละ 4,000 บาท รวมจำนวน 12,000 บาท

_____
____สำนักข่าวTigernews tv
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อพชอ.และประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด .จังหวัดร้อยเอ็ด-095-583-7269