ร้อยเอ็ดติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ห้างสรรพสินค้าและ ร้านขายยา มาตรการกำกับดูแลการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร ทำให้สินค้าหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอ!

ร้อยเอ็ดติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ห้างสรรพสินค้าและ ร้านขายยา มาตรการกำกับดูแลการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร ทำให้สินค้าหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอ!

เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทน กอ.ร มน. จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด ตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และสำนักงานประชา สัมพันธ์จังหวัด อกตรวจสอบติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่กระทรวงพาณิชย์จัดสรรให้ร้านธงฟ้าในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 2 ร้าน คือ ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า และร้านขายยาวีระ เภสัช
จากสถานการณ์การระบาดโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนมีความ ตื่นตระหนกในการป้องกัน การระบาดของโรคดังกล่าวทำให้ประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การเกิดความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นทำให้มีบางพื้นที่เกิดการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไรสินค้าหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ ในราคาชิ้นละ 2.50 บาท โดยจำหน่ายผ่านร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อำเภอละ 1 ร้าน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีร้านค้าธงฟ้าที่ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 19 ร้าน 19 อำเภอ (ยกเว้น อำเภอหนองฮี) สินค้า 9 ร้าน (ร้านละ 1,000 ชิ้น) รวมเป็น 9,000 ชิ้น และในรอบที่ 3 รับสินค้าเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จำนวน 2 ร้าน คือ ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า และร้านขายยาวีระเภสัช อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับสินค้าร้านละ 1,000 ชิ้น รวมเป็น 2,000 ชิ้น กรมการค้าภายใน กำหนดจำหน่ายให้ประชาชนคนละ 1 แพ็ค แพ็คละ 4 ชิ้น ในราคาแพ็คละ 10 บาท ทั้งนี้ทางกรมการค้าภายในจะได้จัดสรรให้ร้านธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดร้อยเอ็ดทุกวัน วันละ 3 ร้าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงเลือกร้านค้าที่มีศักยภาพและพร้อมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้เป็นร้านค้าธงฟ้าจำหน่ายหน้ากากอนามัย โดยให้คลอบคุมทุกอำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด

____
บุญมี ข่าวภาพ
____สำนักข่าวTigernews tv
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อพชอ.และประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.จังหวัดร้อยเอ็ด-095-583-7269
/รายงาน