ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์น้ำ สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563 การตั้งหน่วยปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงปี พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563 การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและเผาเศษชากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร การติดตามตรวจเยี่ยม ดูแล และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรกรในพื้นที่ การดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2563 การรณรงค์ป้องกันเละกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง รายงานผลกระทบภัยแล้งมันสำปะหลังโรงงานปี 2563 การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (A.I.C)

_____
____สำนักข่าวTigernews tv
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อพชอ.และประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด .จังหวัดร้อยเอ็ด-095-583-7269