จังหวัดเชียงรายรุกหนักระดมการติดตามสถานการณ์และผนึกกำลังแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันเพื่อลดความเดือดร้อนจากฝุ่นควันที่ลอยเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่

จังหวัดเชียงรายรุกหนักระดมการติดตามสถานการณ์และผนึกกำลังแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันเพื่อลดความเดือดร้อนจากฝุ่นควันที่ลอยเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำคณะทำงานติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย ปี 2562-2563 เมื่อบ่ายวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อสรุปติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในห้วง 60 วัน(ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2563) ปลอดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากมีค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงเกินค่ามาตรฐาน แต่มีจุดความร้อน hot sport จากการเผาน้อยที่สุดใน 18 จังหวัดของภาคเหนือ จากสถานการณ์ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากมีผู้จุดไฟเผาในพื้นที่ ก่อนที่จะมีฝนตกและมีผลผลิตจากธรรมชาติออกมาในระยะนี้ ในขณะที่งบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาได้รับการสนับสนุนลงมาถึงจังหวัดแล้ว และยังได้หารือเพื่อเริ่มขับเคลื่อนมาตรการในเชิงรุกอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะการจัดชุดลาดตระเวนประจำตำบล การปฏิบัติการข่าวสาร การตอบโต้สถานการณ์ระดับอำเภอทุกแห่ง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาด การจัดทำบัญชีพรานและผู้หาของป่า

ประเด็นการพิจารณามีการระดมแนวทางในการสร้างความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่ชุมชน การจัดชุดลาดตระเวนได้ครบทุกพื้นที่ การตรวจจับควันดำ การตรวจและควบคุมการระบานควันจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง การจัดม่านน้ำในชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก war room ที่ศูนย์ ปภ.เขต 15 รวมทั้งการจัดทำสถานที่ปลอดภัย safety zone ที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย รวมถึง รพ.ศูนย์จังหวัด รพ.ชุมชน รพ.สต. อปท. ปค.อำเภอ สถานศึกษา ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ลดมลพิษหรือป้องกันสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานในทุกมาตรการที่แสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันอย่างเต็มที่ และรายงานสภาพอากาศของจังหวัดเชียงราย อนึ่ง จังหวัดเชียงรายได้เตรียมพร้อมเข้าไปควบคุมฝุ่นควันที่ลอยหมุนวนเข้ามาในพื้นที่ พร้อมจัดตั้ง safty zone และ safty room สำหรับประชาขนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายที่แม้จะไม่เกิดจุดความร้อน แต่กลับมีฝุ่นควันหนาแน่นที่ลอยหมุนวนมาจากประเทศข้างเคียงและพื้นที่โดยรอบจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายยังได้นำทุนทรัพย์จากกองทุนคอนเสิร์ตคนสู้ไฟมาสาธิตการจัดทำเครื่องฟอกอากาศให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ รวมทั้ง ขอให้ติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซด์ https://yakkaw.com หรือ แอปพลิเคชั่นยักษ์ขาวในระบบ android หรือ facebook และ page สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
11/03/63