ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.49 น. นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกครัวเรือนยากจน เป็นการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ มิติด้านความเป็นอยู่ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง : Narathiwas Happiness Modes “คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”มิติด้านความเป็นอยู่ กิจกรรมสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมกันทุกอำเภอๆละ 1 ครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย ในระบบ TPMap LogBook ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 1.อำเภอเมืองนราธิวาส บ้านของนางรอมือเลาะ สายา บ้านเลขที่ 89/1 ม.7 บ้านแคนา ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส มีสมาชิกครัวเรือน 4 คน โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุนีย์ มะหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม 2. อำเภอสุคีริน นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกบ้านของนายอาซัน ซียง บ้านเลขที่ 9999/40 ม.3 บ้านน้ำใส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 3 คน โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคีริน พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม 3. อำเภอสุไหงปาดี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก บ้านของนายอะบีเด็ง มะยูโซ๊ะ บ้านเลขที่ 57 ม.3 บ้านบือราแง ตำบลโต๊เด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 1 คน โดยมีนายอนิรุต บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรม 4. อำเภอระแงะ นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก บ้านของนายอัสฮาร์ สาและ บ้านเลขที่ 148/7 ม.5 บ้านลาไม ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน 8 คน มีว่าที่ ร.ต. วิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะพร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม

5. อำเภอศรีสาคร นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก บ้านของนางฮัยมะ ดอเลาะ บ้านเลขที่ 51/1 ม.2 บ้านอีนอ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกในครัวเรือน 14 คน โดยมีนายหฤษฎ์ มะหะมะ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีสาครและทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม 6. นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก บ้านของนายมะซาแหะ สามะ บ้านเลขที่ 91 ม.5 บ้านไอร์จือนะ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรม มีการละหมาดฮายัต ขอพรจากพระเจ้าให้มีความสันติสุข และขอดุอาร์ หลังเสร็จพิธี ให้การงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนในอีก 7 อำเภอที่เหลือ ท่านผู้ว่าฯมอบหมายให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันและเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความยากจนตามมิติด้านต่างๆ จะเริ่มดำเนินการทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขโดยทั่วกัน