กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรม : การจัดการอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด (การชุมชนสัมพันธ์) พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด จังหวัดเชียงราย

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรม : การจัดการอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด (การชุมชนสัมพันธ์) พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด จังหวัดเชียงราย

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันตรี สมเดช ช่างนาค รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพล ชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย อบรมให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาของชุมชน สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน(วิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง/กอ.รมน.จังหวัด)และวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)เข้าสู่ชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน พร้อมทั้งมอบวัสดุสิ้นเปลือง เช่น พันธุ์พืชผัก ส่วนประกอบในการบำรุงพืชผัก อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้าหัวฝาย หมู่ 3 ตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และได้ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษของนายวิวรรธน์ มหัจฉริยานุศาสน์ และบ้านของนายสวัสดิ์ รู้ทำนอง ที่ผันตัวเองจากการทำงานที่ กทม.กว่า 20 ปี กับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่บ้านของตนเอง ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอตลอดการอบรม