กสร. ส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมสัมมนาองค์การวินร็อค เพื่อจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

กสร. ส่งพนักงานตรวจแรงงานร่วมสัมมนาองค์การวินร็อค

เพื่อจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

—————————————————-

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ส่งพนักงานตรวจแรงงานเข้าร่วมสัมมนากับองค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีการใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับเทียร์ 2 ซึ่งต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และขาดขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานตรวจแรงงานในการส่งต่อกรณีการค้ามนุษย์ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยตรง และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยสู่เป้าหมายในระดับเทียร์ 1 (Tier 1) ให้ได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ส่งพนักงานตรวจแรงงานในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบร่างคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีการใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน ที่ทางองค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี ในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดขึ้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ด้วยการร่วมมือกันพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีการใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงานโดยมุ่งหวังให้คู่มือดังกล่าวจะเป็นแนวทางการปฏิบัติให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ของประเทศไทย นำไปสู่การยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้สามารถปลดล็อคจากTier 2 Watch Lis สู่ Tier 1 ให้จงได้

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาในครั้งนี้จะมีการทดสอบการใช้งานร่างคู่มือฯ โดยจะนำมาปรับใช้ผ่านกรณีศึกษาตัวอย่าง และร่วมกันพิจารณาคู่มือฯ ฉบับร่างเพื่อให้สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต การจัดสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2564 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

————————————-