ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ ตรวจสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งคัดกรองวัดไข้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ภูเก็ต ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ ตรวจสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งคัดกรองวัดไข้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ด่านตรวจประมงภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ เรือ SHENG JIN FONG ลูกเรือ 13 คน ทะเบียน CT3 – 5223 และเรือ SRI FU FA NO.999 ทะเบียน CT4 – 2404 ลูกเรือ 11 คน สัญชาติ ไต้หวัน เข้าจอดเทียบท่าเรือประมงภูเก็ต เพื่อส่งปลาทูน่าLAST PORT- อินเดีย โดยตรวจสัตว์น้ำ

เพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย และคัดกรองตรวจสอบวัดไข้ลูกเรือประมงดังกล่าวทั้งสองลำ จำนวน 24 คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเน้นย้ำให้เจ้าของเรือและลูกเรือ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า37.5 องศาเซลเซียส หรือต้องสงสัยติดเชื้อโรค COVID – 19 ศคท.จังหวัดภูเก็ต ศรชล ภาค 3
“บูรณาการรักษาความมั่นคงท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติและประชาชน”